Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

Nguyễn Quang Minh

Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN ICO HOLDINGS (ICO HOLDINGS)

Ngày ra đời

02/01/2018

Lĩnh vực hoạt động

Quản lý tài chính

Tầm nhìn đến 2028

Quản lý và vận hành bộ máy tài chính tập đoàn, góp phần đưa ICOGroup trở thành Tập đoàn tỷ đô

Hội đồng quản trị
TT
Họ và tên
Chức vụ
0
Ông Nguyễn Quang Tuấn
Chủ Tịch
1
Ông Nguyễn Quang Minh
Ủy viên, TGĐ
2
Ông Nguyễn Xuân Trường
Ủy viên
3
Đào Thị Thanh Hương
Ủy viên
4
Ông Nguyễn Mậu Kiên
Ủy viên