Tiếng Việt

Đăng ký giao dịch cổ phần Tập đoàn ICOGroup

01/06/2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Tổng công ty; để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông và hoạt động của Công ty; các tập thể, cá nhân (trong và ngoài Tập đoàn) có nhu cầu giao dịch cổ phần của các tổng công ty thuộc Tập đoàn ICOGroup vui lòng tham khảo thông tin và đăng ký theo link dưới đây.