Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

ICOGroup: Thành lập 4 tiểu ban phục vụ công tác chuẩn hóa

05/03/2020

Nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Dự án "Chuẩn hóa CCTC và Ma trận chức năng trên toàn Tập đoàn" đồng thời để công tác vận hành phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, Chủ tịch Tập đoàn ICOGroup vừa ký Quyết định thành lập Ban chuẩn hóa và các Tiểu ban phục vụ công tác chuẩn hóa của Tập đoàn.

Theo Quyết định này, Tập đoàn đã thành lập 4 tiểu ban bao gồm: Ban Nhân sự; Ban Đầu tư, Tài chính và Quản trị rủi ro; Ban Quy trình và Ban Nội chính. Các tiểu ban tùy theo chức năng nhiệm vụ sẽ tham mưu giúp Chủ tịch Tập đoàn xây dựng chính sách về công tác tuyển dụng nhân sự, đào tạo. Đồng bộ các hoạt động trong công tác nhân sự Tập đoàn: Quy trình, báo cáo, đánh giá năng lực; Triển khai các giải pháp liên quan đến việc đầu tư, quản lý tài chính và quản trị rủi ro; Xây dựng hệ thống quy trình phục vụ công tác xây dựng và vận hành Tập đoàn; hệ thống hành chính cho Tập đoàn và các tổng công ty.

Ảnh: Các tiểu ban đã có buổi làm việc đầu tiên về công tác "Chuẩn hóa"

Ngay sau Quyết định của Chủ tịch Tập đoàn có hiệu lực, các tiểu ban đã tiến hành họp bắt tay vào việc rà soát quy trình, những việc cấp bách sẽ được ưu tiên xem xét thực hiện ngay trong tháng 3/2020./.