Tiếng Việt

ICOHoldings thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICO Holdings trân trọng kính gửi các cổ đông của Công ty Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kèm theo Chương trình, Phiếu xác nhận tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Các cổ đông căn cứ Thông báo để thực hiện. Trân trọng!