Tiếng Việt

ICOHoldings thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

16/03/2023

Hội đồng quản trị Công ty CP ICO Holdings trân trọng kính gửi các quý cổ đông của Công ty Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông báo này kèm theo Chương trình, Phiếu xác nhận tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Các cổ đông căn cứ Thông báo để thực hiện. Trân trọng!

Thông báo mời họp

Nội dung chương trình

Phiếu xác nhận tham dự

Giấy ủy quyền tham dự