Tiếng Việt

Thông báo kết quả giao dịch cổ phần Quý III/2021

27/10/2021

Căn cứ vào việc đăng ký giao dịch cổ phần của các cổ đông, Ban Hành chính - Quản trị Tập đoàn ICOGroup trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phần Quý III/2021.

Như đã thông báo về việc công bố các thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch cổ phần theo số 20-TB/2021/ICOGroup của Tập đoàn ICOGroup và căn cứ vào kết quả đăng ký giao dịch cổ phần của các cổ đông, Ban Hành chính - Quản trị Tập đoàn ICOGroup trân trọng thông báo: Tính đến hết ngày 30/9/2021, tổng số giao dịch cổ phần được thực hiện thành công trong quý III/2021 là 02 giao dịch.

Các cổ đông vui lòng liên hệ Trưởng Ban Hành chính - Quản trị Tập đoàn ICOGroup theo số điện thoại: 0986.597.592 (Mr Khôi) để biết thêm thông tin chi tiết.

Trân trọng thông báo!