Tiếng Việt

Thông báo kết quả giao dịch cổ phần Quý IV/2021

10/01/2022

Căn cứ vào việc đăng ký giao dịch cổ phần của các cổ đông, Ban Hành chính - Quản trị Tập đoàn ICOGroup trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phần Quý IV/2021.

Căn cứ kết quả đăng ký giao dịch cổ phần của các cổ đông, Ban Hành chính - Quản trị Tập đoàn ICOGroup trân trọng thông báo: Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số giao dịch cổ phần được thực hiện thành công trong quý IV/2021 là 02 giao dịch.

Để biết thêm chi tiết, đề nghị vui lòng liên hệ: Mr Khôi - Trưởng Ban Hành chính - Quản trị Tập đoàn ICOGroup; Số điện thoại: 0986.597.592./.