Tiếng Việt

Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở hoạt động của ICOLanguage

06/01/2022

Công ty Cổ phần Hệ thống Học viện ngôn ngữ ICO (ICOLanguage) là thành viên trực thuộc Tập đoàn ICOGroup, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ chính thức chuyển sang trụ sở mới kể từ ngày 01/01/2022.