Tiếng Việt

Thông báo về việc công bố các thông tin liên quan đến giao dịch cổ phần

06/08/2021

Để các tập thể, cá nhân thuận lợi trong việc nắm các thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch cổ phần, Ban Quản trị Tập đoàn ICOGroup thông báo một số nội dung như sau:

1. Kết thúc ngày cuối cùng của mỗi quý, Ban Quản trị Tập đoàn sẽ tổng hợp, công bố trên website của Tập đoàn các thông tin liên quan đến việc giao dịch cổ phần để các tập thể, cá nhân được biết.

2. Giao Ban Hành chính - Quản trị phối hợp với Ban Công nghệ thông tin Tập đoàn theo dõi việc thực hiện thông báo này.

Chi tiết nội dung thông báo: