Tiếng Việt

ICOHoldings thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty CP ICO Holdings trân trọng kính gửi các quý cổ đông của Công ty Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

16/03/2023

Ico News

ICOHoldings thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICO Holdings trân trọng kính gửi các cổ đông của Công ty Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kèm theo Chương trình, Phiếu xác nhận tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Các cổ đông căn cứ Thông báo để thực hiện. Trân trọng!

01/04/2022

Ico News

Thông báo kết quả giao dịch cổ phần Quý IV/2021

Căn cứ vào việc đăng ký giao dịch cổ phần của các cổ đông, Ban Hành chính - Quản trị Tập đoàn ICOGroup trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phần Quý IV/2021.

10/01/2022

Ico News

Thông báo kết quả giao dịch cổ phần Quý III/2021

Căn cứ vào việc đăng ký giao dịch cổ phần của các cổ đông, Ban Hành chính - Quản trị Tập đoàn ICOGroup trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phần Quý III/2021.

27/10/2021

Ico News

Thông báo về việc công bố các thông tin liên quan đến giao dịch cổ phần

Để các tập thể, cá nhân thuận lợi trong việc nắm các thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch cổ phần, Ban Quản trị Tập đoàn ICOGroup thông báo một số nội dung như sau:

06/08/2021

Ico News

Đăng ký giao dịch cổ phần Tập đoàn ICOGroup

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Tổng công ty; để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông và hoạt động của Công ty; các tập thể, cá nhân (trong và ngoài Tập đoàn) có nhu cầu giao dịch cổ phần của các tổng công ty thuộc Tập đoàn ICOGroup vui lòng tham khảo thông tin và đăng ký theo link dưới đây.

01/06/2021

Ico News