Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

Thông báo về việc công bố các thông tin liên quan đến giao dịch cổ phần

Để các tập thể, cá nhân thuận lợi trong việc nắm các thông tin liên quan đến việc thực hiện giao dịch cổ phần, Ban Quản trị Tập đoàn ICOGroup thông báo một số nội dung như sau:

06/08/2021

Ico News

Đăng ký giao dịch cổ phần Tập đoàn ICOGroup

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của các Tổng công ty; để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông và hoạt động của Công ty; các tập thể, cá nhân (trong và ngoài Tập đoàn) có nhu cầu giao dịch cổ phần của các tổng công ty thuộc Tập đoàn ICOGroup vui lòng tham khảo thông tin và đăng ký theo link dưới đây.

01/06/2021

Ico News